พระราชทานยศ7นายทหาร 'อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์' และ 'สิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์'

พระราชทานยศ7นายทหาร 'อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์' และ 'สิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์'

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหาร "พ.ต.หญิงอรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์-พ.ต.หญิงสิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์" พร้อมนายทหารอีก 5 นาย

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

1. ว่าที พันโท ภัทรพงศ์ เอกลาภ เป็น พันโท

2. ว่าที พันตรี ภันธภัทร สายปัญญา เป็น พันตรี

3. ว่าที พันตรีหญิง อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

4. ว่าที พันตรีหญิง สิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

5. ว่าที ร้อยเอก สมศรี ผสม เป็น ร้อยเอก

6. ว่าที ร้อยโท วสันต์ ผ่องสุข เป็น ร้อยโท

7. ว่าที ร้อยโท ธนาพร โพธิ์ทอง เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 2 ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 4

ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 263 และลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

161418004269

161418005559