ปีติ ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ทรงเปิดงานประชุม วิชาการ Thailand - Japan Student Science Fair 2020

ปีติ ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ทรงเปิดงานประชุม วิชาการ Thailand - Japan Student Science Fair 2020

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ Thailand - Japan Student Science Fair 2020

161415445813

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก วังสระปทุมทรงเปิดงานประชุมวิชาการ Thailand - Japan Student Science Fair 2020 (TJ - SSF 2020) แบบออนไลน์

161415445861