หนุนติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ช่วยผู้ซื้อเลือกสินค้าลดโลกร้อน

หนุนติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ช่วยผู้ซื้อเลือกสินค้าลดโลกร้อน

TGO ร่วมกับ Tesco Lotus ติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ช่วยผู้ซื้อเลือกสินค้าลดโลกร้อน


วันที่ 22 กันยายน 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ TGO ร่วมกับ เทสโก้ โลตัส จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ฉลากคาร์บอนแก่ประชาชนผู้บริโภค

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และนางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส ร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้ และนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในฐานะสักขีพยาน ณ เทสโก้ โลตัส สาขาสุขุมวิท 50

ภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่าง TGO และเทสโก้ โลตัส จะร่วมกันประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ฉลากคาร์บอน แก่ประชาชนผู้บริโภค ให้ประชาชนผู้บริโภครู้จักฉลากคาร์บอน และเห็นความสำคัญของการเลือกซื้อสินค้าที่ติดฉลากคาร์บอน ว่าเป็นสินค้าที่มีความใส่ใจเรื่องก๊าซเรือนกระจก อันเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน ผ่านช่องทางสื่อของตน การจัดกิจกรรม และการจัดรายการส่งเสริมการตลาดให้แก่ลูกค้าของเทสโก้ โลตัส


TGO ได้พัฒนาฉลากคาร์บอนขึ้น 2 รูปแบบ ได้แก่ ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) และฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Reduction: CFR) หรือ ฉลากลดโลกร้อน ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวในอาเซียนที่มีระบบการรับรองสอดคล้องตามหลักสากล ฉลากคาร์บอนฟุต พริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ คือฉลากที่ระบุตัวเลขค่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักรชีวิต และการติดฉลากบนตัวสินค้าถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ผลิต เพื่อให้ผู้ซื้อได้รับทราบว่าเป็นสินค้าที่ใส่ใจเรื่องโลกร้อน ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองกับ TGO ทั้งสิ้น 4,237 ผลิตภัณฑ์ จาก 618 บริษัท


ฉลากลดโลกร้อน หรือชื่อเต็มว่า ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ เป็นฉลากที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และได้มีการบริหารจัดการจนสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว หากผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ติด “ฉลากลดโลกร้อน” ก็เท่ากับช่วยลดโลกร้อนด้วยเช่นกัน ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองกับ TGO ทั้งสิ้น 674 ผลิตภัณฑ์ จาก 90 บริษัท สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 4,501,009 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

1600762869100

160076289060