'กรมศิลปากร' ขยายเวลาปิดบริการแหล่งเรียนรู้ ถึง 31 พ.ค.

'กรมศิลปากร' ขยายเวลาปิดบริการแหล่งเรียนรู้ ถึง 31 พ.ค.

"กรมศิลปากร" ขยายเวลาปิดให้บริการ พิพิธภัณฑ์ฯ-อุทยานประวัติศาสตร์-โบราณสถาน-หอสมุดฯ-หอจดหมายเหตุฯ เป็นการชั่วคราว ถึง 31 พ.ค. พร้อมยกเว้นเรียกเก็บค่าตอบแทนจากเอกชนที่ได้รับอนุญาต ในงวดเดือน พ.ค.63

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่กรมศิลปากรประกาศปิดการให้บริการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ขณะนี้ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1–31 พฤษภาคม 2563

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรที่มีภารกิจให้บริการแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน กรมศิลปากรจึงประกาศขยายเวลาการปิดให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นการชั่วคราว ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

158824846121

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดภาระของเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อหาประโยชน์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เรียกเก็บค่าเข้าชม และหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปิดแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 อธิบดีกรมศิลปากรจึงประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าตอบแทน หรือค่าธรรมเนียมจากเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อหาประโยชน์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เรียกเก็บค่าเข้าชม และหอสมุดแห่งชาติ ในงวดเดือนพฤษภาคม 2563 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

158824848661