มท.สั่งจังหวัดเข้มงวดมาตรการ ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง 31 พ.ค.นี้

มท.สั่งจังหวัดเข้มงวดมาตรการ ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง 31 พ.ค.นี้

"มหาดไทย" สั่งจังหวัดเข้มงวดมาตรการ ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง 31 พ.ค.นี้

เพจศูนย์ข้อมูลโควิด19 ระบุว่า กระทรวงมหาดไทย(มท.) กำชับทุกจังหวัดคงทุกมาตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเคร่งครัด ทั้งนี้การออกคำสั่งหรือประกาศของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ให้รอการสั่งการเชิงนโยบายจาก ศบค.ก่อน เพื่อให้เกิดเอกภาพพร้อมกันทั่วประเทศ และมีข้อกฎหมายรองรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติต่อไป ได้แก่

1.ประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563

2.ประกาศที่คณะรัฐมนตรี กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/2563 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563 เป็นต่อไป 

3.ให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรี กำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

มท.สั่งจังหวัดเข้มงวดมาตรการ ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง 31 พ.ค.นี้

มท.สั่งจังหวัดเข้มงวดมาตรการ ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง 31 พ.ค.นี้