ตลท.เฮียริ่งปรับเกณฑ์ซื้อขายหลักทรัพย์

ตลท.เฮียริ่งปรับเกณฑ์ซื้อขายหลักทรัพย์

ตลท.เฮียริ่งปรับเกณฑ์ซื้อขายหลักทรัพย์- เปิดทาง นักลงทุน ทุกกลุ่มส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน DMAได้อย่าง เท่าเทียม พร้อมเปลี่ยนชื่อ “Program Trading”  เป็น  “Algorithmic Trading” เพื่อให้สอดคล้องกับต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ตามแผนกลยุทธ์ด้านการปฏิรูปกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (Regulatory Reform) เพื่อให้ผู้ลงทุนทุกประเภทสามารถเข้าถึงการซื้อขายได้อย่างเท่าเทียมกัน เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทสมาชิก เพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล รวมทั้งให้มีความสอดคล้องกับแนวทางสากล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยมีข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังนี้

1)       การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการส่งคำสั่งซื้อขายของสมาชิก เพื่อให้มีหลักเกณฑ์กำกับดูแลพื้นฐานและมีระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายก่อนส่งเข้ามาในระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ (Pre-trade Risk Management: PTRM) ขั้นต่ำที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับการส่งคำสั่งซื้อขายในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด, ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือผ่านระบบ DMA (Direct Market Access)

 

2)       การปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA และการใช้ Program Trading มีข้อเสนอการปรับปรุงดังนี้

·        การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA ของผู้ลงทุน ต้องส่งผ่านระบบของบริษัทสมาชิกที่มีระบบควบคุมความเสี่ยงที่บริหารจัดการได้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและสอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

·        การยกเลิกการกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนที่สามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA ได้ เพื่อให้ผู้ลงทุนทุกประเภทสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA ได้อย่างเท่าเทียมกัน

·        การกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้บริษัทสมาชิกแจ้งข้อมูลของผู้ลงทุนที่ใช้ Program Trading ซึ่งผู้ลงทุนเป็นผู้พัฒนาหรือจัดหาด้วยตนเองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาและตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล

·        เปลี่ยนชื่อ “Program Trading” เป็น “Algorithmic Trading” เพื่อให้สอดคล้องกับต่างประเทศ