TCAP ประกาศปิดโครงการซื้อหุ้นคืน หลังใช้เงินกว่า 4.8 พันลบ.

TCAP ประกาศปิดโครงการซื้อหุ้นคืน หลังใช้เงินกว่า 4.8 พันลบ.

"ทุนธนชาต"ประกาศสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน หลังทยอยซื้อหุ้นคืนครบตามจำนวนที่ประกาศไว้กว่า 97,045,970 หุ้น คิดเป็น 8.33% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมีมูลค่ารวม 4,857,891,032.50 บาท

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่าตามที่บริษัทได้แจ้งกำหนดโครงการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน โดยเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ.2563 ถึงวันที่ 10 ส.ค.2563 โดยมีจำนวนที่จะซื้อคืนตามโครงการไม่เกิน 97,045,970 หุ้น คิดเป็น 8.33% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน 6,000 ล้านบาท ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น

โดยตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.2563 ถึงวันที่ 27 เม.ย.2563 บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนครบตามจำนวนที่ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 97,045,970 หุ้น คิดเป็น 8.33% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีมูลค่ารวม 4,857,891,032.50 บาท ดังนั้นบริษัทจึงขอประกาศสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน