จีพีเอสซียกเครื่ององค์กร มุ่งสู่ผู้นำนวัตกรรมไฟฟ้า

จีพีเอสซียกเครื่ององค์กร มุ่งสู่ผู้นำนวัตกรรมไฟฟ้า

GPSC สตาร์ทโครงสร้างองค์กรใหม่ 1 เม.ย. นี้ ชูศักยภาพบูรณาการระบบปฏิบัติการหลังรวม GLOW พร้อมก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมไฟฟ้า พัฒนาระบบกักเก็บพลังงานหมุนเวียน รองรับอุตสาหกรรมเติบโตใน อีอีซี

     นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า วันที่ 1 เม.ย.นี้ GPSC จะก้าวสู่การบริหารองค์กรใหม่ ภายหลังการเข้าซื้อ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW เข้ามาเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท GPSC โดย GPSC ถือหุ้น GLOW จำนวน 99.83% และได้ทำการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GLOW ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว       

     ในปัจจุบัน GPSC มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น 5,026 MW ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 4,708 MW และโครงการที่เหลือจะทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ในปี 2563 – 2566 นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ส่งผลให้ GPSC มีการเติบโตทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

     ขณะเดียวกันยังมีความพร้อมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่กับการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยเฉพาะกระแสเงินสดที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนสำคัญทำให้ GPSC มีขีดความสามารถในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจทั้งการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการมองหาโอกาสการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เกิดการเติบโตมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และระบบกักเก็บพลังงาน

     “GPSC ให้ความสำคัญในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) สามารถรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาว”