กองทุนตราสารหนี้ ‘บลจ กรุงไทย’แกร่ง พร้อมนโยบายบริหารสภาพคล่อง

กองทุนตราสารหนี้ ‘บลจ  กรุงไทย’แกร่ง พร้อมนโยบายบริหารสภาพคล่อง

บลจ. กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย และธปท. เตรียมพร้อมบริหารสภาพคล่องใน กองทุนรวมตลาดเงิน และ กองทุนรวมตราสารหนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการทำธุรกรรมการสั่งซื้อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากสถานการณ์ความผันผวนที่กิดขึ้นในตลาดตราสารหนี้ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา บลจ. กรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า กองทุนรวมตราสารหนี้ทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. กรุงไทย ไม่มีปัญหาเรื่องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนและไม่ได้รับผลกระทบจากหตุการณ์ที่กิดขึ้น

เนื่องจาก บลจ. กรุงไทย มีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูงผ่านการคัดกรองคุณภาพ มีการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ทั้งพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ภาครัฐเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี้เอกชนที่มีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่ดี ซึ่งส่วนใหญ่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ ขึ้นไปประกอบกับการบริหารจัดการที่รอบคอบและระมัดระวังมาโดยตลอด

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความมั่นใจในสถานการณ์ดังกล่าว บลจ. กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย มีการเตรียมความพร้อมการบริหารสภาพคล่องในกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารหนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการทำธุรกรรมการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพบลจ. กรุงไทย จัดตั้งและถือหุ้นโดยธนาคารกรุงไทย ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากธนาคารกรุงไทยโดยกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบลจ กรุงไทยมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนจากมาตรการเสริมสภาพคล่องของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่มีการเพิ่มช่องทางให้กองทุนดังกล่าวสามารถกู้ยืมงิน หรือ นำหลักทรัพย์ที่ลงทุนมาทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวม รวมไปถึงการที่ธปท. พร้อมเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลอย่างต่อนื่องเพื่อให้กลไกตลาดตราสารหนี้ภาครัฐทำงานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและมีสภาพคล่องเพียงพอ

บลจ. กรุงไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้ห้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่นในการบริหารเงินออม งินลงทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญภายใต้ทุกสถานการณ์เพื่อเป็นเสมือนคู่คิดและทางเลือกที่ดีในการบริหารเงินลงทุนของท่านเช่นนี้ตลอดไป