รถโดยสารไม่ประจำทาง เว้นระยะห่าง Social Distancing อย่างน้อย 1 เมตร

รถโดยสารไม่ประจำทาง เว้นระยะห่าง Social Distancing  อย่างน้อย 1 เมตร

รถโดยสารไม่ประจำทาง จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง Social Distancing อย่างน้อย 1 เมตร เดินทางข้ามจังหวัดต้องระบุชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  กรมการขนส่งทางบกขอให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถหมวด 30) ปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถสาธารณะและผู้โดยสาร อย่างเคร่งครัด ดังนี้

ให้มีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง หากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูง เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด จัดที่นั่งภายในรถโดยสารเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ตามมาตรการ Social Distancing เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส

158546885920

นอกจากนี้ ให้จัดเตรียมคำถามสุขภาพ (แบบ ต.8-คค) เพื่อให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ และรวบรวมส่งให้สำนักงานขนส่งจังหวัด ณ จุดสิ้นสุดการเดินทาง หรือต้องเตรียมไว้สำหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระหว่างการเดินทาง รวมถึงเข้มงวดตรวจสอบห้ามมิให้ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยขึ้นรถโดยสารเด็ดขาด เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในรถ ให้มีน้ำยาแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สำหรับผู้โดยสารภายในรถ และพนักงานขับรถ ผู้ประจำรถ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน  โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น 

158546866612

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ กรณีที่ผู้โดยสารไม่ให้ความร่วมมือในการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนใช้บริการ ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ผู้ประกอบการขนส่งสามารถปฏิเสธการให้บริการได้ ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ให้ความมือกับเจ้าหน้าที่บริเวณจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ และรักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด