'แรงงาน' ปรับรูปแบบ 'One Stop Service' ในกทม. ป้องกัน COVID-19

'แรงงาน' ปรับรูปแบบ 'One Stop Service' ในกทม. ป้องกัน COVID-19

ก.แรงงาน แถลง “ ปรับรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) ในกทม.” ป้องกัน COVID-19

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน แถลงข่าว “ปรับรูปแบบการให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ” ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เผย หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนายจ้าง/แรงงานต่างด้าว และ บุคลากร ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งในประเทศไทยได้ถูกประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ที่สามารถติดต่อจากคนสู่คน โดยระบบทางเดินหายใจ หรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ และขณะนี้รัฐบาลได้มีประกาศให้งดอยู่ในสถานที่ที่มีการรวมกลุ่ม และห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม จึงสั่งการให้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ประกาศปรับรูปแบบการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร และการออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) ให้กับแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร (One Stop Service : OSS) ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ 1.ห้างสรรพสินค้า ไอที สแควร์ หลักสี่ 2.ห้างสรรพสินค้า ยู อมูเลท พลาซ่า เพชรเกษม 3.ห้างสรรพสินค้า นัมเบอร์วันพลาซ่า และ4.ตลาดสดสี่แยกหนองจอก

“ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร (One Stop Service : OSS) จะปรับรูปแบบการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยปิดเฉพาะในส่วนการให้บริการของกทม.และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แต่กรมการจัดหางานยังมีการให้บริการ โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่เพื่อให้บริการแจ้งข่าวสาร การบันทึกข้อมูลใน NAME LIST ซึ่งนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานไปดำเนินการด้วยตนเอง ไม่ต้องพาคนต่างด้าวไป และการให้บริการข้อมูลและแนะนำให้ข้อมูล โดยจะปิดระบบนัดหมาย และระบบขอใบอนุญาตทำงาน (ตท.2) ชั่วคราว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19-31 มีนาคม 2563 กรมการจัดหางานจะติดต่อนัดหมายนายจ้าง/สถานประกอบการ และบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานซึ่งดำเนินการแทนนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในระบบ ซึ่งจะสามารถยื่นขอรับการตรวจลงตรา VISA ได้ที่ ศูนย์ให้บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 3 แห่ง ได้แก่ 1. ห้างสรรพสินค้า อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว 2. ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาดอนเมือง (สะพานใหม่) 3. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ โดยขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 และเข้ารับบริการทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ได้ที่สำนักงานเขต ของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ส่วน ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถพิจารณาปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสม ต่อไป” ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง กล่าว