ม.มหิดล ออกคำแถลงไม่พบเชื้อโควิด-19 ในบุคลากร

ม.มหิดล ออกคำแถลงไม่พบเชื้อโควิด-19 ในบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหิดล ออกคำแถลงยืนยัน ไม่พบเชื้อโควิด-19 ในบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหิดล เผยแพร่คำแถลงของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีผลตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ในบุคลากรที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย

สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) หลังจากการเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดต่อเนื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการส่งบุคลากรดังกล่าวเข้ารับการตรวจยืนยันอย่างเร่งด่วนแล้ว

ผลการตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน พบว่าไม่มีการติดเชื้อ (ไม่พบสารพันธุกรรมของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

158272663453