ศอ.บต.ประชุมชี้แจงแนวทาง แก้ปัญหาที่ดินเขตป่าอนุรักษ์

ศอ.บต.ประชุมชี้แจงแนวทาง แก้ปัญหาที่ดินเขตป่าอนุรักษ์

ศอ.บต.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎร ในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.63 นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. และผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9 ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้แทนผู้ว่าราชการใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่าสำหรับการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ในวันนี้ ซึ่งโครงการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องด้วยรัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เห็นชอบให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในภาพรวมของประเทศ ให้ราษฎรอยู่ร่วมกับป่าได้

มติคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส เห็นชอบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการกระจายการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างสมดุล สามารถแก้ไขปัญหาด้านสิทธิช่วยเหลือเกษตรกรจากโครงการของรัฐบาลได้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยบูรณาการปฏิบัติงานของรัฐ ฝ่ายพลเรือน จึงได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบไปด้วยคณะทำงานในระดับพื้นที่ อาทิ เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้เกิดการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทันตามเป้าหมายที่กำหนด