เกษตรฯ ดันสินเชื่อเลี้ยงโค ตั้งเป้าเฟสแรก 2.5 แสนตัว

เกษตรฯ ดันสินเชื่อเลี้ยงโค ตั้งเป้าเฟสแรก 2.5 แสนตัว

กระทรวงเกษตร เร่งหารือ ธ.ก.ส.หวังได้ข้อสรุปเงื่อนไขหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อเลี้ยงโค 28 จังหวัดเร็ว ๆ นี้ ตั้งเป้าเฟส 1 มีโค 2.5 แสนตัวต่อปี

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้เอ็มโอยูโครงการการส่งออกโคเนื้อไปจำหน่ายประเทศจีน ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อำนวยสินเชื่อวงเงินรวม 5 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี โดยสนับสนุนสินเชื่อไม่เกินกลุ่มละ 10 ล้านบาท หรือดอกเบี้ยล้านละ 100 บาทต่อปี ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 62 - 30 พ.ย.65

 แต่เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจาก ธ.ก.ส. จะมีการปรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้เร็วขึ้น ซึ่งจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ สำหรับขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการและขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ ธกส. เบื้องต้น 1.จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม 1 ครัวเรือน 1 กลุ่ม และ 1 กลุ่ม 1 กิจกรรม 2.รับสมัครและเลือกเมนูอาชีพ โดยมีตลาดนำการผลิต 3.พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ กลุ่มละไม่เกิน 10 ล้านบาท

4.ดำเนินการจัดซื้อ/จัดหาปัจจัยการผลิต ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้ทำความเข้าใจในหลายจังหวัด เช่น ขอนแก่น สระแก้ว เชียงราย เชียงใหม่ สุพรรณบุรี และนครปฐม ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตกรจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายระยะที่ 1 โค 2.5 แสนตัว/ปี

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีแผนธุรกิจขัดเจน และสนับสนุนการจัดการตลาด ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ให้สามารถสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์ ให้สามารถจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ โดยรัฐบาลมีประกันราคาและตลาดรองรับ ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันชี้แจงโครงการฯ ให้เกษตรกรได้รับทราบ รวมถึงสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน