'คลัง' เผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนม.ค.63

'คลัง' เผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนม.ค.63

"คลัง" เผยดัชนี RSI เดือนมกราคม 2563 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยังขยายตัว โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ภาคตะวันออก โดยมีภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการเป็นปัจจัยสนับสนุน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมกราคม 2563 ว่า “การประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดล่าสุด จากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า) ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ขยายตัว โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก โดยมีภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการเป็นปัจจัยสนับสนุน แต่ควรติดตามสถานการณ์ด้านการบริการและการจ้างงานของ กทม. และปริมณฑล”

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ระดับ 62.9 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้นโดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากนโยบายการส่งเสริมการเกษตรของรัฐบาลทำให้มีความเชื่อมั่นในภาคเกษตรกรรมสูงขึ้น และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขนส่งและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศของรัฐบาล ส่งผลให้ความเชื่อมั่นภาคบริการสูงขึ้น

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออก อยู่ที่ระดับ 62.9 สะท้อนถึงการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เนื่องจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงมีความต้องการสินค้า อีกทั้งยังมีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่เป็นบวกจากนโยบายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ในส่วนของภาคบริการ ได้รับอานิสงส์จากการเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว และเป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรหลักที่สำคัญ เช่น ทุเรียนและมังคุด ซึ่งสอดคล้องกับการสนับสนุนของรัฐบาลในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของภาคตะวันออก

158028652866

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้อยู่ที่ 58.9 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้นโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและภาคบริการเป็นหลัก โดยคาดว่าภาคเกษตรจะขยายตัวจากนโยบายที่รัฐบาลเริ่มดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร และสนับสนุนการใช้ยางพาราสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม รวมถึงมาตรการในการใช้น้ำมัน B10 เพื่อกระตุ้นการใช้ปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ส่วนภาคบริการจะขยายตัวจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของดีสินค้าเด่นประจำจังหวัด และการยกระดับมาตรฐานการบริการและมาตรฐานความปลอดภัยด้านต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอตรวจลงตราวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ (Visa On Arrival) ที่มีส่วนทำให้นักท่องเที่ยวจากจีน อินเดีย และไต้หวัน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ดีที่ 54.2 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนในภาคการบริการและภาคการลงทุน จากการเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว และมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันตก อยู่ที่ระดับ 54.0 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและภาคบริการเป็นหลัก ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดจนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน และการดำเนินนโยบายด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และมีการยกระดับมาตรฐานการบริการและมาตรฐานความปลอดภัยด้านต่าง ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ ภาคกลาง อยู่ในเกณฑ์ดีที่ระดับ 50.4 สะท้อนการคาดการณ์เศรษฐกิจที่จะขยายตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคบริการและภาคการลงทุนตามความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและสภาวะทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้น สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑล ส่งสัญญาณภาวะเศรษฐกิจทรงตัวอยู่ที่ระดับ 49.8 ซึ่งควรติดตามสถานการณ์ด้านการจ้างงานและการลงทุน

158028659622