ครม.ไฟเขียวขึ้นค่าทำศพผู้ประกันตนจาก 4 หมื่น เป็น 5 หมื่นบาท

ครม.ไฟเขียวขึ้นค่าทำศพผู้ประกันตนจาก 4 หมื่น เป็น 5 หมื่นบาท

ครม. ไฟเขียว ก.แรงงาน ขึ้นค่าทำศพ แก่ผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม จาก 4 หมื่น เป็น 5 หมื่นบาท

ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อปรับปรุงการกำหนดอัตราเงินค่าทำศพ ที่จะจ่ายให้แก่สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือบุตรของผู้ประกันตน ซึ่งจากเดิมกำหนดไว้ 40,000 บาท เพิ่มเป็น 50,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว รวมทั้งกระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็ได้เห็นชอบในหลักการ และให้ส่งไปยังสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและดำเนินการต่อได้