สรท.ชี้แผนรัฐลดฝุ่นทำต้นทุนเพิ่ม

สรท.ชี้แผนรัฐลดฝุ่นทำต้นทุนเพิ่ม

เอกชนชี้มาตรการลดฝุ่นทำต้นทุนการค้าเพิ่ม แนะรัฐหันส่งเสริมใช้พลังงานสะอาดพร้อมเร่งพัฒนาโลจิสติกส์ระบบรางหวังลดการใช้งานรถบรรทุกชี้ช่วยให้ฝุ่นร้ายลดลง

รายงานข่าวจากสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เผยถึงความเห็นต่อ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 ม.ค. 2563เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต นั้น สรท. เห็นด้วยในมาตรการส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม จากการรับทราบความเห็นจากผู้ประกอบการส่งออกนำเข้า พบว่าเบื้องต้นมาตรการขยายเขตพื้นที่จำกัดรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปนั้น จะทำให้มีต้นทุนการขนส่งทางรถบรรทุกเพิ่มขึ้น ประมาณ 1,000 – 5,000 บาทต่อเที่ยวขนส่ง

ทั้งนี้ สรท. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวดังต่อไปนี้ ควรผ่อนผันให้รถบรรทุกที่ใช้พลังงานสะอาด อาทิ NGV และ B10 ซึ่งลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศสามารถเดินรถได้ตามปกติ พร้อมทั้งให้สนับสนุนผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนไปใช้รถบรรทุกพลังงานสะอาดให้มากขึ้น 

ทั้งรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถบรรทุกขนาดเล็ก อาทิ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ลดต้นทุนประกันภัย โดยข้อมูลกรมการขนส่งทางบก: จำนวนรถบรรทุกสินค้าใช้พลังงาน NGV ปัจจุบัน มีจำนวน 34,259 คัน จากจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนทั้งหมดประมาณ 1.1 ล้านคัน 158021842627

ควรเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรถไฟเข้า-ออกท่าเรือหลักของประเทศเป็นอย่างน้อย 25% จากจำนวนตู้สินค้าทั้งหมด รวมถึงควรการเร่งรัดการดำเนินงานของกรมราง และเปิดเสรีให้เอกชนเข้าลงทุนให้บริการ เพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่งให้เพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการมากยิ่งขึ้น และควรพัฒนาสถานีบรรจุและคัดแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) แห่งใหม่ รอบพื้นที่กรุงเทพ และไอซีดีภูมิภาค

นอกจากนี้ ควรเร่งรัดการทำสัญญาสัมปทานสถานีบรรจุและคัดแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดีลาดกระบัง) จะช่วยลดปัญหาปริมาณรถบรรทุกสินค้าเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน  และควรเร่งรัดดำเนินโครงการ Bangkok Port Warehouse Development ท่าเรือกรุงเทพ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดระยะเวลาการปฏิบัติงานของรถบรรทุกเป็นต้น 158021845515