กกต.ประกาศกำหนด 23ก.พ.เลือกตั้งซ่อมกำแพงเพชร เขต2 

กกต.ประกาศกำหนด 23ก.พ.เลือกตั้งซ่อมกำแพงเพชร เขต2 

ประกาศราชกิจจาฯ กกต.กำหนด 23 ก.พ.63 เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 2 กำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรเขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนด วันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

1. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

2. ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัครรับเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกาถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

158013443715