ประกาศในราชกิจจาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 11 คน

ประกาศในราชกิจจาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 11 คน

ประกาศในราชกิจจาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาจำนวน 11 คน

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศรัฐสภา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และข้อ 17 ของประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ประธานรัฐสภา โดยความเห็นชอบของ ก.ร. จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
1. นายพิทูร พุ่มหิรัญ ประธานกรรมการ
2. นางนรรัตน์ พิมเสน กรรมการ
3. นางพรรณิภา เสริมศรี กรรมการ
4. นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ กรรมการ
5. นางนงนุช เศรษฐบุตร กรรมการ
6. นายสมใบ มูลจันที กรรมการ
7. นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ กรรมการ
8. นายนพรัตน์ ทวี กรรมการ
9. นายณัฐพัฒน์ พัดทอง กรรมการ
10. นายบุญสงค์ ทองอินทร์ กรรมการ
11. นายบรรหาร ก าลา กรรมการ

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เลขานุการสำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ชวน หลีกภัย
ประธานรัฐสภา