มทร. ธัญบุรีตั้งโรงครัวลูกบัวสวรรค์ช่วยนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใช้ปรุงอาหารฟรี

มทร. ธัญบุรีตั้งโรงครัวลูกบัวสวรรค์ช่วยนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใช้ปรุงอาหารฟรี

มทร. ธัญบุรี ตั้งโรงครัวลูกบัวสวรรค์ ช่วยนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใช้ครัว ปรุงอาหารเพื่อรับประทานเองได้ฟรี โดยเตรียมอุปกรณ์ เครื่องปรุงต่างๆให้ ใช้ผักสวนครัวที่นักศึกษาจิตอาสาปลูกรอบบ่อน้ำหลังสนามฟุตบอลประกอบอาหาร ใช้บริการได้่เช้า กลางวัน และเย็น

   นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ตั้งโครงการครัวลูกบัวสวรรค์ ให้นักศึกษาที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์จากปัญหาเศรษฐกิจ สามารถใช้ครัวในบริเวณกองพัฒนานักศึกษา ปรุงอาหารเพื่อรับประทานเองได้ฟรี

       โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องปรุงต่างๆสำหรับการประกอบอาหารไว้ให้โดยในส่วนผักที่ใช้ในการประกอบอาหารนั้น จะเป็นผักสวนครัวที่นักศึกษาจิตอาสาปลูกขึ้นบริเวณรอบบ่อน้ำหลังสนามฟุตบอล ซึ่งนักศึกษาสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตนำมาประกอบอาหารได้ ซึ่งแปลงผักนี้จะมีนักศึกษาจิตอาสาของมทร.ธัญบุรี ปลูกพืชผักหมุนเวียนตลอดเวลา

     

    ทั้งนี้ โครงการครัวลูกบัวสวรรค์เป็นโครงการแรกที่สามารถดำเนินการได้อย่างเร็วที่สุด เพื่อเป็นทุนด้านอาหารสำหรับนักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤติ เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้น และนักศึกษากลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคม ให้สามารถเข้ามาใช้บริการเพื่อการประกอบอาหารทานด้วยตนเอง ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและพัฒนาคุณชีวิตของนักศึกษาในระหว่างการศึกษา โดยขยายเวลาเพิ่มเติมใน 3 ช่วงเวลา คือ เช้า กลางวันและเย็น เพื่อให้ครอบคลุมต่อจำนวนนักศึกษาที่มาใช้บริการในโครงการ

      ในช่วงแรกของโครงการ มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมมือกับชุมชนโดยรอบที่มหาวิทยาลัยดูแลบริการวิชาการ จัดซื้อวัตถุดิบทั้งข้าวสาร ไข่ไก่ ผักสด ในราคาย่อมเยาเข้ามาในโครงการ ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัย ปราศจากสารเคมีและยาฆ่าแมลง ขณะเดียวกันยังส่งเสริมด้านการตลาดให้กับชุมชนในการรองรับสินค้าอีกด้วย

     

    ซึ่งโครงการนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณสำหรับดำเนินการ แต่ใช้กำลังและความร่วมมือในการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ที่ตั้งใจมาบริจาค ทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์เครื่องครัว น้ำดื่ม วัตถุดิบและเครื่องปรุง

     ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนโครงการจำพวกวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องครัว สำหรับการประกอบอาหารของนักศึกษาได้ด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 549 4028.