'อนุทิน' ร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 14

'อนุทิน' ร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 14

“อนุทิน” ร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 14 ณ ประเทศกัมพูชา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 14 (The 14th ASEAN Health Minister’s Meeting: AHMM) ในวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมภายใต้หัวข้อ “การเร่งให้ประชาชนทุกคนในอาเซียนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า” โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย เน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการสาธารณสุขมูลฐาน การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค พร้อมร่วมลงนามข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: ACAI) เพื่อรับมือ การก้าวสู่สังคมสูงวัยของประเทศในภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยได้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในอาเซียนด้านการสูงวัยอย่างมีศักยภาพ (Active Ageing) เตรียมเปิดศูนย์ ACAI พื้นที่กรุงเทพมหานคร ช่วงการประชุมสุดยอด อาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ โดยระหว่างการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นผู้นำการออกกำลังกายด้วยการเต้น “Chicken Dance” เพื่อสร้างความกระฉับกระเฉง ลดการเนือยนิ่งให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และสนับสนุนให้มีการยืดเหยียดร่างกายในระหว่างการประชุมที่ใช้เวลานาน

นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับรัฐมนตรีสาธารณสุข 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน ให้การรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Leaders’ Declaration on ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance, ALD-AVSSR) ยกระดับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน สร้างความเข้มแข็งร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน และเพิ่มการเข้าถึงระบบสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพของประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีสาธารณสุขสิงคโปร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะการจัดการปัญหาด้านสาธารณสุข รวมถึงการจัดการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุด้วย