ตลท. สั่งคงเครื่องหมาย SP หุ้นเคซี เหตุยังไม่ส่งงบ

ตลท. สั่งคงเครื่องหมาย SP หุ้นเคซี เหตุยังไม่ส่งงบ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ "เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้" เหตุบริษัทยังไม่ได้นําส่งงบการเงินไตรมาสที่1 ปี 2561 - ไตรมาสที่2 ปี 2562 และยังไม่ได้ดําเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่าตามที่บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้จํากัด (มหาชน) (KC) เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีไม่นําส่งงบการเงินภายในเวลาที่กําหนด และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 บริษัทได้นําส่งงบการเงินประจําปี2560 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ (รายละเอียดตามข่าวบริษัทวันที่26 สิงหาคม 2562) เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้นําส่งงบการเงินไตรมาสที่1 ปี 2561 - ไตรมาสที่2 ปี 2562 และยังไม่ได้ดําเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยังคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ KC ต่อไป