ทบ2.เปิดศูนย์ฯ123จุดทั่วอีสาน เฝ้าระวังเหตุป่วน-ดูแลปชช.สัญจร

ทบ2.เปิดศูนย์ฯ123จุดทั่วอีสาน เฝ้าระวังเหตุป่วน-ดูแลปชช.สัญจร

กองทัพภาคที่ 2 เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 123 จุดทั่วภาคอีสาน เฝ้าระวังเหตุป่วน-ดูแลปชช.สัญจร

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 27 ธ.ค. 61 พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่อาคารกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ฯ แห่งนี้ ได้เชื่อมต่อสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิดCCTVจากจุดวิกฤตทั้ง 20 จังหวัดเพื่อใช้ในการวางแผนและบูรณาการความช่วยเหลือ ในการอํานวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนได้อย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหากเกิดสถานการณ์ความไม่เรียบร้อยขึ้นไม่ว่ากรณีใด สามารถประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวทุกภาคส่วน รวมถึงเสนอแนะการใช้กําลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร ที่เตรียมพร้อมเข้าดําเนินการได้อย่างทันท่วงที

จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจความพร้อมและตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับกําลังพลที่ ปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่จุดบริการประชาชนถนนมิตรภาพ (เลี่ยงเมือง) ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า สำหรับการจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และอํานวยความสะดวกในเดินทางให้กับ ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง จัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่6มกราคม 2562 รวมทั้งสิ้น 123 จุด ประกอบด้วย 29 จุดบริการหลัก 94 จุดบริการร่วม โดยได้จัดเตรียมจุดบริการสําหรับพักรถ พักคน,จัดเจ้าหน้าที่ ให้บริการสอบถามเส้นทางการจราจร และรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน,บริการเครื่องดื่ม กาแฟ,บริการซ่อม ตรวจสภาพยานพาหนะ,ห้องน้ำ ห้องสุขา และหากเกิดปัญหาระหว่างเดินทางสามารถขอรับการช่วยเหลือ ได้จากเจ้าหน้าที่ที่จุดบริการประชาชน ตามเส้นทางต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่จุดบริการประชาชนหน้าค่ายทหารของกองทัพบก 553 จุดทั่วประเทศ

"ร่วมกับฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตํารวจ ประชาชนในพื้นที่ และจิตอาสา ในการตั้งจุดตรวจความมั่นคง จุดตรวจป้องปรามการกระทําผิดกฎหมาย การเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมระงับเหตุ การเตรียมความพร้อมด้านการ รักษาพยาบาลเข้าดูแลผู้เจ็บป่วย การดูแลความปลอดภัยสาธารณะและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดกิจกรรม ขณะเดียวกันในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศทางกองกําลังป้องกันชายแดนได้ประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดการกระทําผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ของมิจฉาชีพในช่วงเทศกาล อีกทั้งดํารงความเข้มแข็งในมาตรการสกัดกั้น ยาเสพติด รวมถึงสินค้าเกษตรที่ลักลอบเข้าไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติ ตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ และร่วมเป็นหูเป็นตาในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะด้วย" พลโทธรากร กล่าว.