แม่ฮ่องสอน ยกระดับป้องกันไฟป่า นำแนวทางเครดิตคาร์บอน มาใช้ 14 หมู่บ้านนำร่อง

แม่ฮ่องสอน ยกระดับป้องกันไฟป่า นำแนวทางเครดิตคาร์บอน มาใช้ 14 หมู่บ้านนำร่อง

แม่ฮ่องสอน ยกระดับมาตรการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปกป้องสุขภาพประชาชน พร้อมนำนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าตามแนวทางเครดิตคาร์บอน มาใช้กับ 14 หมู่บ้านนำร่อง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 21 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา พบว่ามีจุดความร้อนสะสมทั้งหมด 3,342 จุด คิดเป็นร้อยละ 35.64 ของค่าเป้าหมายปี 2566 โดยปีนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งค่าเป้าหมายไม่เกิน 9,378 จุด ขณะที่อำเภอที่มีจุความร้อนมากที่สุดในขณะนี้ ได้แก่ อำเภอแม่สะเรียง อำเภอเมือง และอำเภอปาย ตามลำดับ สำหรับค่า PM.25 เกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 31 วัน
 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สถานการณ์หลังจากนี้แม้จะมีแนวโน้มว่าจุดความร้อน และปริมาณฝุ่นPM 2.5 จะเพิ่มขึ้น แต่ขณะเดียวกันทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ยังคงบูรณาการความร่วมมือในการลดการเผา ลดฝุ่นควัน ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไปป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง

ขณะที่ปีนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ด้วยการรับซื้อใบไม้ โดยไม่นำใบไม้ออกจากป่า ตามโครงการหมู่บ้านต้นแบบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแนวทางคาร์บอนเครดิต โดยบริษัท วี อีโค จำกัด มีหมู่บ้านนำร่อง อำเภอละ 2 หมู่บ้าน รวม 14 หมู่บ้าน มีพื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่ถูกเผาไหม้ จำนวน 56,786 ไร่ ซึ่งจากนี้จะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหมู่บ้านนำร่องทั้ง 14 แห่ง ภายในสัปดาห์นี้ โดยกำหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายได้จากโครงการดังกล่าว จะกระจายสู่หมู่บ้านนำร่องเพื่อใช่ในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป