PEA รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

PEA รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

PEA รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์)

2. หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์)

PEA รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

ข่าว : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน