ประกันสังคม ม.33 39 40 สิทธิประโยชน์ล่าสุด วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

ประกันสังคม ม.33 39 40 สิทธิประโยชน์ล่าสุด วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

อัปเดต ประกันสัมคม จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเดือนตุลาคม 2565 ทั้ง ม.33 ม.39 และ ม.40 และสิทธิประโยชน์ล่าสุดที่จะได้รับ รวมถึงการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

อัปเดต ประกันสัมคม จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเดือนตุลาคม 2565 ทั้ง ม.33 ม.39 และ ม.40 และสิทธิประโยชน์ล่าสุดที่จะได้รับ รวมถึงการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์

สำหรับจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเดือนตุลาคม 2565 รวมทั้งหมดล่าสุดมีจำนวน 24,241,880 คน แบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,493,671 คน , ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,895,669 คน และ ผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 10,862,540 คน

สิทธิประโยชน์ล่าสุด

1.ผู้ประกันตนมาตรา 33 

 • ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • คลอดบุตร
 • ทุพพลภาพ
 • ตาย
 • ลงเคราะห์บุตร
 • ชราภาพ
 • ว่างงาน

2.ผู้ประกันตนมาตรา 39

 • ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • คลอดบุตร
 • ทุพพลภาพ
 • ตาย
 • ลงเคราะห์บุตร
 • ชราภาพ

3.ผู้ประกันตนมาตรา 40

 • ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • ทุพพลภาพ
 • ตาย
 • ชราภาพ
 • ลงเคราะห์บุตร

 

ประกันสังคม ม.33 39 40 สิทธิประโยชน์ล่าสุด วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- อัปเดตล่าสุด คำนวณ "เงินชราภาพ" ประกันสังคม เช็กง่ายๆ ได้กี่บาทแล้ว

- ประกันสังคม เพิ่มช่องทางตรวจสอบสิทธิยอดเงินชราภาพ ย้ายโรงพยาบาล จริงหรือ?

 

วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

สมัครออนไลน์

สมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม (คลิกที่นี่)

สมัครออฟไลน์

สมัครได้ที่ 7-11 ทุกสาขา , สายด่วน 1506 , เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ และธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา

คุณสมบัติในการสมัคร

1. ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

2. มีสัญชาติไทย

3.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39

4. ไม่เป็นสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ /กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร /กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น หรือไม่เป็นสมาชิกกองทุนของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญของส่วนราชการ รวมทั้งไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

5. หากเป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้พิการ ให้ระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิการโดยละเอียด (ยกเว้นผู้พิการทางสติปัญญา และผู้พิการที่ไม่อาจรับรู้สิทธิที่พึงจะได้รับจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ไม่สามารถสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้)

กรณีเป็นคนต่างชาติ (ต่างด้าว)

1. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปีบริบูรณ์

2. เป็นคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีถิ่นที่อยู่ หรือได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษของบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่มี "บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย" ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 สามารถขึ้น ทะเบียนได้

3. หากเป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้พิการให้ระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิการโดยละเอียด ยกเว้นผู้พิการทางสมองหรือสติปัญญาไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

4. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ,ผู้ประกันตนมาตรา 39 และไม่เป็นบุคคลที่ยกเว้นตามกฏหมายประกันสังคม

ทางเลือกในการสมัคร

1.จ่ายอัตรา 70 บาท/เดือน ได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย

2.จ่ายอัตรา 100 บาท/เดือน ได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ

3.จ่ายอัตรา 300 บาท/เดือน ได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ประกันสังคม ม.33 39 40 สิทธิประโยชน์ล่าสุด วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40