เมืองสามหมอก ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ทั้งสิ้น 44,850 ราย

เมืองสามหมอก ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ทั้งสิ้น 44,850 ราย

แม่ฮ่องสอน เผยปชช. ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แล้วทั้งสิ้น 44,850 ราย พบปัญหาการกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จึงให้กำกัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์ม การลงทะเบียน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมธาราทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธาน พร้องด้วย คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวผลการดำเนินงานคณะทำงานเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชุดเล็ก) ประจำปีงบประมาณ 2565 และความก้าวหน้าการ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กำหนดแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี  โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดคือ แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเศษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์

เมืองสามหมอก ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ทั้งสิ้น 44,850 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ มอบนโยบายในการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน “เมืองน่าอยู่” ภายใต้ Mae Hong Son C-5 และ แม่ฮ่องสอน เมือง 4 อ. ไว้ดังนี้

  • Country วิถีชนบทที่น่าสัมผัส เงียบสงบและเรียบง่าย
  • Culture อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้อยู่ร่วมยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
  • Craft คงความงดงาม ความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • Coffee กาแฟออร์แกนิคที่ปลูกจากความใส่ใจของเกษตรกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • Cave ถ้ำงดงามของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในส่วนของ แม่ฮ่องสอน เมือง 4 อ. ได้แก่

  1. อาหารดี
  2. อากาศดี
  3. อารมณ์ดี
  4. อารามดี 

นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมในการบรูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นการสร้างมูลค่าทางเศษฐกิจ เปิดโอกาสการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการพักผ่อน (Wellness & Leisure Torism) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและกลุ่มผู้สูงอายุในอนาคต

โดยมีแนวทางร่วมกับภาคเอกชน เพื่อแสดงความพร้อมในการรองรับ ความมั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม – ความมั่นคงทางอาหาร – ความมั่นคงด้านพลังงาน – ความมั่นคงด้านสุขภาพและความปลอดภัย

เมืองสามหมอก ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ทั้งสิ้น 44,850 ราย

จากนั้น นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แถลงผลการความก้าวหน้าการ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมประเทศในปัจจุบัน ที่มีภาวะเงินเฟ้ออยู่ระดับสูงมาก ทำให้ค่าครองชีพ เพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่น ๆ

รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้แก่ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  เพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติในการคัดกรองเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุตัวตนผู้มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ได้รับความร่วมจากหน่วยงานอีก 47 หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนและหน่วยงานที่ช่วยในการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นผู้มีรายได้น้อยตามหลักเกณฑ์ที่โครงการฯ กำหนด ระยะเวลารับลงทะเบียน 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 - 19 ตุลาคม 2565 ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 กันยายน 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือกันหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจทุกอำเภอ จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยรับลงทะเบียน พบปัญหาอุปสรรค เช่น การกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จึงให้กำกัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์ม การลงทะเบียน เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ผู้ลงทะเบียนในกลุ่มชาติพันธุ์มีปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารไม่มีสัญญาณ Intenet

และกรณีกรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียน หากไม่มีอุปกรณ์ Card Reader ในการอ่านบัตรประจำตัวประชาชน ได้กำชับให้หน่วยรับลงทะเบียนกรอกข้อมูลจากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูลที่อาจจะไม่สอดคล้องกับฐานข้อมูลกรมการปกครอง และมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ จัดให้มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ลงทะเบียน เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายระดับพื้นที่ กำหนดวันลงทะเบียนแต่ละหมู่บ้าน แต่ละตำบลเพื่อลดความผิดพลาดของการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม โดยได้ทำการประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อต่าง ๆ  และสปอดวิทยุ ทั้งภาษาไทยและภาษาถิ่น รวมทั้ง ไทใหญ่ กลุ่มชาติพันธุ์อื่น

นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้านอีกด้วย ทำให้การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

เมืองสามหมอก ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ทั้งสิ้น 44,850 ราย      

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  กล่าวต่อไปว่า  จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีหน่วยรับลงทะเบียน ทั้งหมด 25 แห่ง ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 7 อำเภอ สำนักงานคลังจังหวัดธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 44,850 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.18 คงเหลือ 42,792 ราย จากจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม จำนวน 87,642 ราย

โดยมีผู้มาลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน เฉลี่ยวันละ 3,000 ราย  คาดว่า จะใช้ระยะเวลาการลงทะเบียนที่เหลืออีกประมาณ 15 วัน และข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  และจำนวนผู้มีสิทธิ์ ณ เดือนสิงหาคม 2565 ผู้มีสิทธิ จำนวน 85,113 ราย จำนวนคนใช้บัตร 84,005  ราย จำนวนเงิน 24,192,879.56 บาท หากคำนวณจากฐานข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เดิม คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปีละประมาณ 290 ล้านบาท