ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน จำนวน 11,718 ราย

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน จำนวน 11,718 ราย

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 ให้แก่ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 11,718 ราย

วันนี้(16 กันยายน 2565) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ความว่า

 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 ให้แก่ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. 2512 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับ

 

และกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจําตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจําตัว ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ. 2563 จํานวน 11,718 ราย ตามบัญชีรายชื่อ ท้ายประกาศนี้

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มคลิก!