"เงินผู้สูงอายุ" เดือนสิงหาคม 2565 โอน 2 รอบ เข้าวันไหน ได้กี่บาท เช็คที่นี่ !

"เงินผู้สูงอายุ" เดือนสิงหาคม 2565 โอน 2 รอบ เข้าวันไหน ได้กี่บาท เช็คที่นี่ !

"เงินผู้สูงอายุ" เดือนสิงหาคม 2565 โอน 2 รอบ เข้าบัญชีวันไหน ได้เงินกี่บาท เช็คเลยที่นี่มีคำตอบ !

"เงินผู้สูงอายุ" เดือนสิงหาคม 2565 ผู้สูงอายุที่ได้รับเงิน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 250 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2565) โดยกรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ
 

เช็คเงินผู้สูงอายุ เดือนสิงหาคม 2565 โอนเงินอะไรบ้าง

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เบี้ยยังชีพ

  • อายุ 60-69 ปี ได้ 600 บาท
  • อายุ 70-79 ปี ได้ 700 บาท
  • อายุ 80-89 ปี ได้ 800 บาท
  • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้ 1,000 บาท

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เงินพิเศษ

  • อายุ 60-69 ปี ได้ 100 บาท
  • อายุ 70-79 ปี ได้ 150 บาท
  • อายุ 80-89 ปี ได้ 200 บาท
  • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้ 250 บาท

"เงินผู้สูงอายุ" เดือนสิงหาคม 2565 โอน 2 รอบ เข้าวันไหน ได้กี่บาท เช็คที่นี่ !
 

นอกจากนั้นสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังมี "เงินผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เขาสามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 - ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือนเม.ย. - ก.ย.65)

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์