ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสิงคโปร์

ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสิงคโปร์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ความว่า 

ฯพณฯ นางฮะลีมะฮ์ ยาคอบ

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์

สิงคโปร์

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์สืบไป

สัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ดำเนินมาด้วยการสนับสนุนและร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันและรับมือกับปัญหาความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น       

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานและความเป็นหุ้นส่วนในกิจการทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศ ทั้งสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การลงทุน การสาธารณสุข และการท่องเที่ยว จะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย

 

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว