ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน 3 ราย พ้นจากตำแหน่ง

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน 3 ราย พ้นจากตำแหน่ง

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน 3 ราย พ้นจากตำแหน่ง

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานพ้นจากตำแหน่ง ความว่า

 

 

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า มีผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ขอลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ราย ดังนี้

 

1. นายชัยพร จันทนา ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1 ฝ่ายลูกจ้าง ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565

 

2. นายพินิจ พุ่มจีน ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1 ฝ่ายนายจ้าง ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565

 

3. นายอุดมศักดิ์ บุพนิมิตร ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1 ฝ่ายลูกจ้าง ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565

 

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

 

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน 3 ราย พ้นจากตำแหน่ง

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มคลิก