ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ เพ็ญศรี วงศ์เสรี ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ เพ็ญศรี วงศ์เสรี ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ "เพ็ญศรี วงศ์เสรี" ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง ความว่า

 

 

ด้วยประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งอนุญาต นางเพ็ญศรี วงศ์เสรี ตุลาการศาลปกครอง ตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เนื่องจากรับราชการมานาน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ เพ็ญศรี วงศ์เสรี ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มคลิก