ราชกิจจาฯ การท่าเรือฯกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการให้บริการ "ตู้สินค้า"

ราชกิจจาฯ การท่าเรือฯกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการให้บริการ "ตู้สินค้า"

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง

 

 

 

ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ระบุ ตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 และข้อ 13 ของระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่าง ๆ พ.ศ. 2544 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

 

ข้อ 1 ยกเลิกประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565

 

 

ข้อ 2 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ดังนี้

 

ราชกิจจาฯ การท่าเรือฯกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการให้บริการ "ตู้สินค้า"

 

ข้อ 3 การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 ทุกวันที่ 1 มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งใช้ผลต่างของราคาน้ำมันดีเซลของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างราคาเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยทั้งปีของปี พ.ศ. 2547 และจะปรับปรุง ในกรณีที่ผลการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 5 


ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข

ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

 

ราชกิจจาฯ การท่าเรือฯกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการให้บริการ "ตู้สินค้า"