ขนส่งฯ จูงใจคนไทยใช้ "รถ EV" ลดภาษีรถประจำปีถึง 80%

ขนส่งฯ จูงใจคนไทยใช้ "รถ EV" ลดภาษีรถประจำปีถึง 80%

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนคนไทยใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ลดภาษีรถประจำปีรถยนต์ไฟฟ้าลงร้อยละ 80 เป็นเวลา 1 ปี เฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า หรือ "รถ EV" ที่จดทะเบียนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2568

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือ "รถ EV" ภายในประเทศ ตามแผนการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก และตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้มีการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือ "รถ EV"  เพิ่มมากขึ้น

ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และปริมาณ PM 2.5 ในอากาศ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปี สำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เพียงอย่างเดียวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการลดอัตราภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า หรือ "รถ EV" เพียงอย่างเดียว ที่จดทะเบียนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568 ลงร้อยละ 80 ของอัตราที่กำหนดตาม (11) ของอัตราภาษีประจำปีท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

ทั้งนี้ หลังจาก ครม. ได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... แล้ว ขบ. จะดำเนินการประสานข้อมูลชี้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และนำร่างขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

โดยรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า หรือ "รถ EV" ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีประจำปีให้กับเจ้าของรถได้อีกทางหนึ่งด้วย ประชาชนที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดของรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถนำมาจดทะเบียนและอัตราภาษีประจำปีสำหรับรถประเภทต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของ ขบ.

ขนส่งฯ จูงใจคนไทยใช้ "รถ EV" ลดภาษีรถประจำปีถึง 80%