'ครม.'เคาะวันนี้ เพิ่มมาตรการหนุนรถ EV เว้นอากรประกอบรถ – ลดภาษีรถประจำปี

'ครม.'เคาะวันนี้ เพิ่มมาตรการหนุนรถ EV เว้นอากรประกอบรถ – ลดภาษีรถประจำปี

ประยุทธ์ นั่งหัวโต๊ะประชุม ครม.หลังศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ เดินต่อมาตรการเศรษฐกิจ เตรียมไฟเขียวมาตรการหนุนรถไฟฟ้าเพิ่มเติม เว้นอากรประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหรกรม พร้อมลดภาษีประจำปีรถ EV ปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะครั้งที่ 3

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (26 ก.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม (ครม.) เต็มคณะ ณ ห้องประชุม 501  ทำเนียบรัฐบาล โดยเป็นการประชุม ครม.ครั้งแรกหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และครม.

 โดยวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่ มาตรการสนับสนุนการใช้และผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้แก่  กระทรวงการคลังเสนอ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ประกอบผลิต ในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย

 กระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาการลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวตามกฎหมายว่า ด้วยรถยนต์ พ.ศ... กระทรวงการคลังเสนอโครงการสลากการกุศล กระทรวงอุดมศึกษาฯเสนอแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ.2565 - 2570

กระทรวงพลังงานเสนอการขอเพิ่มวงเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทย เพื่อรองรับการกู้เงินเสริมสภาพคล่องจากการรับภาระค่าไฟฟ้า กระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ... (มาตราการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารรสุข(เพิ่มเติม)

กระทรวงการคลังเสนอแผนการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ขออนุมัติยกเลิกรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 4 คัน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (สำนักงาน ป.ป.ช.)ขออนุมัติเพิ่มงบประมาณเงินราชการลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ส่วนสำนักงานกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (สนง.ป.ป.ป.ท.)  เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเป็นเงินราชการลับ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565 (โครงการสืบสวนหาข่าว ปราบปราม และขยายผลการจับกุม เครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ และ โครงการสืบสวนขยายผล ข่าวกรองยาเสพติดเชืงลึกของเครือข่ายยาเสพ ติดอาญชากรรมข้ามชาติ)

กระทรวงยุติธรรมเสนอโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลาย เครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม (ยธ.)

กระทรวงศึกษาธิการเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพ สถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

กระทรวงทรัพยากรฯเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการลงทุนรายการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

วาระเพื่อทราบได้แก่(การแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา( COVID-19)) ได้แก่  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ใน คราวที่ประชุม ครั้งที่ 20 /2565 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

กระทรวงการคลังเสนอโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re-Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม รายงานเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินมาตราการด้านพลังงาน (ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565)

กระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์การส่งออกของคนไทย เดือนพฤษภาคม และ 5 เดือนแรกของปี 2565

กสทช.เสนอเรื่องงบการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่เปลี่ยนแปลงไปจากรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564

รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนา ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปี บัญชี 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน

รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2564 สภาองค์กรของผู้บริโภค

การดำเนินการในฐานะสมาชิก Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes ( Global Forum)

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ....ของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ....ของสภา ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

สนง.ป.ย.ป. เสนอการกำหนดข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบชีพของบุคคลล้มละลายในกฎหมาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง วาระเพิ่มเติม

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง – คลองหลวง -รังสิต จังหวัด ปทุมธานีพ.ศ... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง – คลองหลวง - รังสิต จังหวัด ปทุมธานี พ.ศ.2552 )