"ราชกิจจานุเบกษา" กำหนด 8 จว.ภาคเหนือตอนบน "พื้นที่พิเศษ" คุมโรคระบาดในสุกร

"ราชกิจจานุเบกษา" กำหนด 8 จว.ภาคเหนือตอนบน "พื้นที่พิเศษ" คุมโรคระบาดในสุกร

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ กรมปศุสัตว์กำหนด "พื้นที่พิเศษ" ป้องกันและควบคุมโรคระบาดใน "สุกร" ภายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ "ประกาศกรมปศุสัตว์" เรื่อง การกำหนด "พื้นที่พิเศษ" เพื่อการป้องกัน และควบคุมโรคระบาดที่สำคัญใน "สุกร" ภายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พ.ศ. 2565

 

 

ราชกิจจานุเบกษา ระบุ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อันจะส่งผลให้ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีประสิทธิภาพ

 

อาศัยอำนาจตามคำนิยาม "พื้นที่พิเศษ" ตามความในข้อ 4 ของระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ. 2564

 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

 

 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดพื้นที่พิเศษ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่สำคัญในสุกรภายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พ.ศ. 2565"

 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ 3 กำหนดให้พื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีชื่อและอาณาเขตดังต่อไปนี้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการป้องกัน และควบคุมโรคระบาดที่สำคัญในสุกร ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

 

(1) จังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่

(2) จังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดเชียงราย

(3) จังหวัดแพร่ มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดแพร่

(4) จังหวัดน่าน มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดน่าน

(5) จังหวัดพะเยา มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดพะเยา

(6) จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(7) จังหวัดลำพูน มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดลำพูน

(8) จังหวัดลำปาง มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดลำปาง

 

ข้อ 4 การดำเนินงานในพื้นที่พิเศษ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดสำคัญในสุกรให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ. 2564 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

สรวิศ ธานีโต
อธิบดีกรมปศุสัตว์

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มคลิกที่นี่