ราชกิจจาฯ ประกาศ ขยายเวลาชะลอนำเข้าสุกร หมูป่า ซากสุกร ซากหมูป่า จากเยอรมนี

ราชกิจจาฯ ประกาศ ขยายเวลาชะลอนำเข้าสุกร หมูป่า ซากสุกร ซากหมูป่า จากเยอรมนี

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมปศุสัตว์ขยายเวลาชะลอนำเข้าสุกร หมูป่า ซากสุกร ซากหมูป่า จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ต่อไปอีก 3 เดือน

เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ. 2565

 

 

สืบเนื่องจากประกาศ กรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 มีผลบังคับได้เป็นระยะเวลาเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 นั้น จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565

 

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการรายงานการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ในพื้นที่ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health : OIE) ซึ่งโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคหรือซากของสัตว์ซึ่งป่วยหรือตายโดยโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวไปยังท้องที่ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ดังกล่าวแพร่กระจายเข้ามา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรและหมูป่าในประเทศ

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ ขยายเวลาชะลอนำเข้าสุกร หมูป่า ซากสุกร ซากหมูป่า จากเยอรมนี