"เงินผู้สูงอายุ" วิธีเช็กเงินเบี้ยผู้สูงอายุ โอนเงินเข้าวันนี้ 4 งวด

"เงินผู้สูงอายุ" วิธีเช็กเงินเบี้ยผู้สูงอายุ โอนเงินเข้าวันนี้ 4 งวด

(19 ก.ค.2565) โอนเงิน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" หรือเงินช่วยเหลือพิเศษ 6 เดือนสำหรับผู้รับ "เงินผู้สูงอายุ" กว่า 10.95 ล้านคน ซึ่งวันนี้ กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงิน 4 งวด

(19 ก.ค.2565) โอนเงิน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" หรือเงินช่วยเหลือพิเศษ 6 เดือนสำหรับผู้รับ "เงินผู้สูงอายุ" กว่า 10.95 ล้านคน ซึ่งวันนี้ กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงิน 4 งวดรวด (เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2565) 

 

สำหรับ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" โดยผู้สูงอายุที่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ 100 - 250 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2565) โดยมีตารางการจ่ายเงินดังต่อไปนี้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เริ่มจ่าย 19 ก.ค.65

- 19 ก.ค.นี้ โอนเงิน "เบี้ยผู้สูงอายุ" เข้าบัญชี 4 งวดรวด

 

โดยกลุ่มผู้สูงอายุ จะได้รับเงินช่วยเหลือแบ่งเป็น 4 กลุ่มอายุ ดังนี้

1.อายุ 60 - 69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาท/เดือน รวมเป็น 700 บาท/เดือน

2.อายุ 70 - 79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาท/เดือน รวมเป็น 850 บาท/เดือน

3.อายุ 80 - 89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาท/เดือน รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน

4.อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250 บาท/เดือน

 

"เงินผู้สูงอายุ" วิธีเช็กเงินเบี้ยผู้สูงอายุ โอนเงินเข้าวันนี้ 4 งวด

 

"เงินผู้สูงอายุ" วิธีเช็กเงินเบี้ยผู้สูงอายุ โอนเงินเข้าวันนี้ 4 งวด

 

ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รายงานต่อเนื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ ซึ่งจะจ่ายเพิ่มจาก "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" โดยมีกำหนดการจ่ายเงินแบ่งเป็น 3 งวด

  • งวดแรก จ่ายวันที่ 19 ก.ค.2565 จำนวน 4 เดือนตั้งแต่งวดเดือนเม.ย. - ก.ค.2565
  • งวดที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค.2565
  • งวดสุดท้ายจ่าย 19 ก.ย.2565

 

วิธีเช็กเงินเบี้ยผู้สูงอายุ

กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

หรือ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 0-2270-6400 ในวัน-เวลาราชการ