หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ปี 2565

หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ปี 2565

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องใน วันอาสาฬหบูชา และ เทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565

 

 

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กำหนดดังต่อไปนี้

 

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

 

เวลา 17 นาฬิกา เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ ทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะแล้ว พระสงฆ์ออกจากพระอุโบสถ เจ้าพนักงานพระราชพิธีนิมนต์ พระสงฆ์ 10 รูป ที่จะเจริญชัยมงคลคาถาในพิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ส่วนพระเศียร) ขึ้นนั่งบนอาสน์สงฆ์ ทรงศีล จบ

 

เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปทรงจุดธูปเทียนที่เครื่องบวงสรวงและทรงเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ส่วนพระเศียร) แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

อนึ่ง ในวันเดียวกันนี้ หลังจากเสด็จพระราชดำเนินกลับแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทรงจุดเทียนพรรษา บูชาพระรัตนตรัย และถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 7 นาฬิกา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 50 รูป เข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงที่ในพระบรมมหาราชวัง ตามราชประเพณี เนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษา

 

เวลาบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร

 

เวลา 18 นาฬิกา เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์ พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะ ถวายพุ่มเทียนแด่รักษาการเจ้าอาวาสวัด เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ถวายพุ่มเทียน ณ ปูชนียสถานในพระอารามนี้แล้ว เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

อนึ่ง ในวันเดียวกันนี้ เวลา 18 นาฬิกา 30 นาที ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธเทวปฏิมากร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป ณ ปูชนียสถานต่าง ๆ ถวายพุ่มเทียนบูชาพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ที่ตำหนักและถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะเจ้าอาวาสวัด กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินราช แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะ และถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัด แล้วเสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษา ถวายพุ่มเทียน ณ ปูชนียสถานในพระอารามนี้

 

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว ทั้ง 2 วัน

 

สำนักพระราชวัง

วันที่ 2 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มคลิกที่นี่