ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ "กำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม"

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ "กำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม"

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ "กำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม"

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม พ.ศ. 2565

 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารร่วม ระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2563 เพื่อกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมให้ครอบคลุมถึงรถไฟฟ้าสายอื่นและเพื่อกำหนดผลิตภัณฑ์ของตั๋วโดยสารร่วม

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (13) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม พ.ศ. 2565"

 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารร่วม ระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2563

 

 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้

 

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

"เด็ก" หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุไม่เกินสิบสี่ปีบริบูรณ์

"บริเวณที่มีการใช้ตั๋วโดยสาร" หมายความว่า พื้นที่ในสถานีรถไฟฟ้าส่วนที่คนโดยสารได้ผ่านการตรวจตั๋วโดยสารแล้ว

"การเปลี่ยนถ่ายระบบ" หมายความว่า การเปลี่ยนเส้นทางรถไฟฟ้าจากสายหนึ่งไปอีกสายหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่สถานีเปลี่ยนถ่ายระบบ โดยใช้ตั๋วโดยสารเดียวกัน

"สถานีเปลี่ยนถ่ายระบบ" หมายความว่า สถานีรถไฟฟ้าซึ่งคนโดยสารเปลี่ยนถ่ายระบบ

"ส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบ" หมายความว่า ส่วนลดค่าโดยสารในกรณีที่มีการเปลี่ยนถ่ายระบบ

 

ข้อ 5 ให้คณะกรรมการประกาศกำหนดเส้นทางรถไฟฟ้าและสถานีเปลี่ยนถ่ายระบบสำหรับการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม

 

ในกรณีที่สถานีเปลี่ยนถ่ายระบบมีบริเวณที่มีการใช้ตั๋วโดยสารของเส้นทางรถไฟฟ้าแต่ละสายแยกจากกัน ให้คณะกรรมการประกาศกำหนดระยะเวลาสูงสุดสำหรับการเปลี่ยนถ่ายระบบดังกล่าว

 

ข้อ 6 ให้จัดเก็บค่าโดยสารร่วมตามอัตราค่าโดยสารของเส้นทางรถไฟฟ้าแต่ละสายรวมกัน แล้วหักด้วยส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบ ตามอัตราค่าโดยสารร่วมท้ายข้อบังคับนี้

 

ให้คณะกรรมการประกาศกำหนดส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบในแต่ละกรณี

 

ข้อ 7 ส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบของบุคคลดังต่อไปนี้ ให้มีอัตรากึ่งหนึ่งของส่วนลด การเปลี่ยนถ่ายระบบตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดในข้อ 6 ทั้งนี้ ในกรณีมีเศษไม่เต็มจำนวนบาทให้ปรับเศษดังกล่าวให้เต็มจำนวนบาท

(1) บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป

(2) เด็กซึ่งมีความสูงเกินเก้าสิบเซนติเมตรแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตร

 

ข้อ 8 คณะกรรมการอาจประกาศกำหนดผลิตภัณฑ์ของตั๋วโดยสารที่มีอัตราค่าโดยสารร่วมต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารร่วมตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดในข้อ 6 เช่น ตั๋วรายเดือน ตั๋วเป็นชุด เพื่อส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนโดยสาร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดก็ได้

 

ข้อ 9 คณะกรรมการอาจประกาศกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมที่ต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารร่วมหรือยกเว้นอัตราค่าโดยสารร่วมตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดในข้อ ๖ ได้เป็นครั้งคราว เพื่อส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 

สราวุธ ทรงศิวิไล
ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ "กำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม"

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ "กำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม"

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มคลิก