ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระวชิรวรคุณ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระวชิรวรคุณ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระวชิรวรคุณ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ เสริมพร วัดศรีรัตนธรรมาราม จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรวรคุณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระวชิรวรคุณ