ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติโปรตุเกส

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติโปรตุเกส

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดี เนื่องในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกส ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ความว่า 

ฯพณฯ นายมาร์แซลู รือเบลู ดือ โซว์ซา

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส

กรุงลิสบอน

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกส ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสมีความเจริญรุ่งเรือง

สืบย้อนไปในประวัติศาสตร์ ประเทศไทยและสาธารณรัฐโปรตุเกสมีความสัมพันธ์ ฉันมิตรที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและเจริญงอกงามอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรภาพดังกล่าว จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงในการเสริมสร้างความร่วมมือในทุก ๆ ด้านให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว