ราชกิจจาฯ ประกาศลดอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รถยนต์อีวี เหลือ 2%

ราชกิจจาฯ ประกาศลดอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รถยนต์อีวี เหลือ 2%

ราชกิจจาฯ ประกาศลดอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รถยนต์นั่ง-รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน-รถยนต์กระบะ-รถจักรยานยนต์ รถยนต์อีวี เหลือ 2%

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 ความว่า

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในประเภทที่ ๐๖.๐๑ รถยนต์นั่ง และประเภทที่ ๐๖.๐๒ รถยนต์ โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ตอนที่ ๖ สินค้ารถยนต์ ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตรา ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ารถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน รถยนต์กระบะ และรถจักรยานยนต์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ ส่งเสริมมาตรฐานด้านความปลอดภัย ตลอดจนสนับสนุนให้มีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

ราชกิจจาฯ ประกาศลดอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รถยนต์อีวี เหลือ 2%