ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศวิธีทำลาย "สลากดิจิทัล"

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศวิธีทำลาย "สลากดิจิทัล"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง วิธีการทําลายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จําหน่ายผ่านแพลตฟอร์มจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ สลากดิจิทัล (Digital Lottery)

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง วิธีการทําลายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จําหน่ายผ่านแพลตฟอร์มจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ สลากดิจิทัล (Digital Lottery) โดยมีเนื้อหาสำคัญดังต่อไปนี้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "สลากดิจิทัล" เช็กช่องทาง-วิธีขึ้นเงินรางวัล ทำได้ง่ายๆ ถูกปุ๊บรับเงินไว

- "สลากกินแบ่งรัฐบาล" สลากดิจิทัล ลอตเตอรี่ ขั้นตอนครบจบ ซื้อจ่ายผ่านเป๋าตัง

- "สลากดิจิทัล" สลากกินแบ่งรัฐบาล ลอตเตอรี่ 80 บาท วิธีซื้อผ่าน เป๋าตัง ง่ายๆ

 

ตามที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีประกาศ เรื่อง วิธีการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ สลากดิจิทัล (Digital Lottery) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาการจําหน่ายสลากเกินราคาซึ่งจะทําให้ประชาชนสามารถ ซื้อสลากได้ตามราคาที่กฎหมายกําหนด นั้น

 

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา 13 (7) มาตรา 17 มาตรา 14 (2) มาตรา 14 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ประกอบมติคณะกรรมการสลาก กินแบ่งรัฐบาล ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 และครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

 

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงขอประกาศวิธีการทําลายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จําหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ สลากดิจิทัล (Digital Lottery) ดังนี้

 

 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง วิธีการทําลาย สลากกินแบ่งรัฐบาลที่จําหน่ายผ่านแพลตฟอร์มจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery)"

 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

 

ข้อ 3 สลากกินแบ่งรัฐบาลที่จําหน่ายผ่านแพลตฟอร์มจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ สลากดิจิทัล (Digital Lottery) ที่ไม่ถูกรางวัลซึ่งจัดเก็บไว้ที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และผู้ซื้อ สลากดิจิทัลหรือตัวแทนจําหน่ายสลากดิจิทัลไม่มาติดต่อขอรับภายในระยะเวลาก่อนวันออกรางวัลในงวดถัดไป 

 

หากเกินกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ซื้อสลากดิจิทัลหรือตัวแทนจําหน่ายสลากดิจิทัลประสงค์ ขอสละสิทธิ์ และตกลงยินยอมยกกรรมสิทธิ์ให้แก่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนําไปทําลายต่อไป 

 

ทั้งนี้ ผู้ซื้อสลากดิจิทัลหรือตัวแทนจําหน่ายสลากดิจิทัล ตกลงจะไม่เรียกร้องสิทธิ์หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในการนําสลากดังกล่าวไปทําลาย

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

 

พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศวิธีทำลาย "สลากดิจิทัล"