ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งซ่อม-รับสมัคร ส.ส.ลำปาง เขต 4

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งซ่อม-รับสมัคร ส.ส.ลำปาง เขต 4

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกำหนดวันที่ 10 ก.ค. เลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปาง เขต 4 เปิดรับสมัคร 9-13 มิ.ย. แทนตำแหน่งที่ว่าง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง 

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 

๑. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน และค่าธรรมเนียมในการสมัครรับเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถานที่ ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งกำหนด

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งซ่อม-รับสมัคร ส.ส.ลำปาง เขต 4