ลดราคาค่าโดยสารรถไฟ 50% ให้ผู้สูงอายุนาน 4 เดือน เช็กหลักเกณฑ์-เงื่อนไข

ลดราคาค่าโดยสารรถไฟ 50% ให้ผู้สูงอายุนาน 4 เดือน เช็กหลักเกณฑ์-เงื่อนไข

ประเด็นเรื่องค่าโดยสาร รฟท. สำหรับ ผู้สูงอายุ จะลดราคาในวันที่ 1 มิ.ย.- 30 ก.ย. ของทุกปี ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย การรถไฟแห่งประเทศไทย

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่องค่าโดยสาร รฟท. สำหรับ ผู้สูงอายุ จะลดราคาในวันที่ 1 มิ.ย.- 30 ก.ย. ของทุกปี ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ราคาน้ำมันดีเซล" พุ่งสูง ปรับขึ้นราคาค่าโดยสารเรือข้ามฟาก 8 ท่า

- บขส.เปิดเดินรถเส้นทาง ไทย - สปป.ลาว 10 เส้น กรุงเทพ-เวียงจันทร์ กรุงเทพ-ปากเซ

 

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ลดราคา ค่าโดยสารให้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการตามประกาศกระทรวงคมนาคม ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2547 โดยให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ

1.หลักเกณฑ์การลดค่าโดยสารครึ่งราคา

  • ช่วงลดราคา ลดให้เฉพาะช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปี
  • ผู้ที่ได้รับสิทธิ ได้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เฉพาะคนไทยหรือผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น

2.การลดค่าโดยสาร

  • ลดให้เฉพาะค่าโดยสาร คิดครึ่งราคาของอัตราปกติทุกชั้นตลอดทางทุกสาย ส่วนค่าธรรมเนียมต่างๆไม่ลดให้
  • หลักฐานที่ใช้แสดงขอลดค่าโดยสารประเภทผู้สูงอายุ ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตัวบุคคลที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่าย ชื่อ นามสกุล อายุ เดือนปีเกิด ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานคำนวณอายุได้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ

3.การคำนวณอายุผู้สูงอายุ

  • ให้คำนวณจากเดือนและปีที่เกิด ถึงเดือนและปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์ เช่น ผู้ที่เกิดวันที่ 31 พฤษภาคม 2487 มีสิทธิลดค่าโดยสารฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นไป (ไม่ต้อนับวันเกิด)

 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือสามารถจองตั๋วออนไลน์ได้ทาง เว็บไซต์ 

 

ลดราคาค่าโดยสารรถไฟ 50% ให้ผู้สูงอายุนาน 4 เดือน เช็กหลักเกณฑ์-เงื่อนไข

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม , ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม