อัปเดต ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบเกินขอรับคืน

อัปเดต ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบเกินขอรับคืน

ล่าสุดอัปเดต สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบเกินขอรับคืน เอกสารที่ใช้ประกอบ คำนวณยอดเงินที่นำส่งไว้เกิน

สำนักงาน ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบเกินขอรับคืน ซึ่งใครจ่ายเกิน จ่ายเต็ม ยื่นคำร้องได้เลย ไม่ต้องกังวล ผู้ประกันตน ม.40 ที่จ่ายเงินสมทบเกิน  งวดเดือน ส.ค. 2564 – ม.ค. 2565 และงวดเดือน ก.พ. – ก.ค. 2565 สามารถขอรับเงินคืนได้

ผู้ประกันตนมาตรา 40 
สามารถยื่นคำขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่) หรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกันตนไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิรับเงิน หรือภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอรับคืนเงินสมทบ 
- แบบคำขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40
ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนกรณีลดอัตราเงินสมทบ (สปส.1-40/7)
- โดยโหลดแบบฟอร์ม (สปส.1-40/7) ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
- บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
- หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับเงินแทน พร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  ธนาคารออมสิน

อัปเดต ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบเกินขอรับคืน

ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบคำขอรับเงินสมทบมาตรา 40 ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนของงวดเดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 และงวดเดือนกุมพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 ในคราวเดียวกันได้

ผู้ประกันตนสามารถคำนวณยอดเงินที่นำส่งไว้เกิน ดังนี้

งวดเดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565
- ทางเลือกที่ 1 ปกตินำส่งเดือนละ 70 บาท 
ลดเหลือ 42 บาท ยอดเงินคืน 28 บาท

- ทางเลือกที่ 2 ปกตินำส่งเดือนละ 100 บาท
ลดเหลือ 60 บาท ยอดเงินคืน 40 บาท

- ทางเลือกที่ 3 ปกตินำส่งเดือนละ 300 บาท
ลดเหลือ 180 บาท ยอดเงินคืน 120 บาท

งวดเดือนกุมพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 2565
- ทางเลือกที่ 1 ปกตินำส่งเดือนละ 70 บาท
ลดเหลือ 42 บาท ยอดเงินคืน 28 บาท

- ทางเลือกที่ 2 ปกตินำส่งเดือนละ 100 บาท
ลดเหลือ 60 บาท ยอดเงินคืน 40 บาทล

- ทางเลือกที่ 3 ปกตินำส่งเดือนละ 300 บาท
ลดเหลือ 180 บาท ยอดเงินคืน 120 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา ประกันสังคม