"ไทย" คลายล็อกมาตรการโควิด เริ่ม 1 มิ.ย. 65 มีอะไรบ้าง?

"ไทย" คลายล็อกมาตรการโควิด เริ่ม 1 มิ.ย. 65 มีอะไรบ้าง?

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายลงใน "ไทย" นำมาสู่การผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป

ในระยะหลังมานี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในไทยได้คลี่คลายลง สะท้อนจากตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการกระจายวัคซีนที่ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยล่าสุด (30 พ.ค.) มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 และ 3 ราว 79.5% และ 42.7% ของประชากรทั้งหมด

จากภาพรวมข้างต้น วันนี้ (30 พ.ค.) นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ให้ความเห็นว่า ภายในสัปดาห์นี้ จะพิจารณาการปรับระดับเตือนภัยโควิด-19 จากระดับ 3 เป็นระดับ 2 ซึ่งอาจมีเพียงบางจังหวัดหรือทั้งประเทศต้องรอติดตามการพิจารณาอีกครั้ง  เป็นผลให้การรายงานสถานการณ์ในระยะต่อไป จะเป็นการรายงานจากฐานของผู้ป่วย ไม่ใช่ฐานของผู้ติดเชื้อ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป

  ยกเลิกรายงานผลตรวจ ATK - ผู้ติดเชื้อรายวัน  

การรายงานสถานการณ์จากฐานผู้ป่วย ทำให้การประเมินยอดผู้ติดเชื้อรายวันจึงมีนัยสำคัญน้อยลง สอดคล้องกับการปรับโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ทำให้ความจำเป็นต้องตรวจโควิด-19 ด้วย ATK เป็นประจำเหลือเพียง 4 ประการ ดังนี้ 

 1. ตรวจเมื่อมีอาการว่าใช่หรือไม่ 
 2. ตรวจสำหรับคนดูแลใกล้ชิดคนเสี่ยงสูง คือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนอาจติดเชื้อเสียชีวิตได้
 3. สถานที่และกิจกรรมที่อาจมีการรวมตัวกัน 
 4. บุคคลสำคัญ

นอกจากการผ่อนปรนมาตรการที่กล่าวไป ที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบให้มีการผ่อนปรนมาตรการทางสาธารณสุขบางส่วนไปแล้ว โดยประเด็นที่จะได้รับการผ่อนปรนในวันที่ 1 มิ.ย. มีดังนี้

  ยกเลิกพื้นที่ควบคุม  

 • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 0 จังหวัด 
 • พื้นที่ควบคุมสูงสุด 0 จังหวัด
 • พื้นที่ควบคุม 0 จังหวัด
 • พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 46 จังหวัด
 • พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) 14 จังหวัด
 • พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า) 17 จังหวัด

  ผ่อนคลายเปิดสถานบริการ และสถานบันเทิง (บางพื้นที่)  

 • เปิดให้บริการเฉพาะในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) และพื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่สีเขียว) เริ่มวันที่ 1 มิ.ย. 2565 
 • จำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้บริการไม่เกิน 24.00 น.
 • ห้ามบุคคลที่ยังไม่รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์เข้าใช้บริการ 
 • แนะนำให้ประชากรกลุ่มผู้ป่วย หรือกลุ่มเสี่ยง 608 หลีกเลี่ยงการเข้ารับบริการ
 • การเปิดให้บริการต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. แล้วแต่กรณี

  มาตรการสำหรับเปิดสถานบันเทิงในกทม.  

 • สถานประกอบการต้องลงทะเบียนและประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+) และขออนุญาตก่อนเปิดดำเนินการ โดยสถานประกอบการต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด
 • สำนักงานเขต ตรวจประเมินสถานประกอบการตาม COVID Free Setting เพื่อพิจารณาอนุญาตเปิดดำเนินการ และรายงานในระบบออนไลน์
 • สำนักงานเขต ตรวจกำกับ ติดตามสถานประกอบการที่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

"ไทย" คลายล็อกมาตรการโควิด เริ่ม 1 มิ.ย. 65 มีอะไรบ้าง?

 

  มาตรการดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร  

 • จำกัดประเภทร้านอาหารที่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เฉพาะร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus หรือตามมาตรการ COVID Free Setting
 • จำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 24.00 น. ทั้งในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า) พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) และพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง)

แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศจะคลี่คลายแล้ว แต่ผลที่จะเกิดขึ้นจากการผ่อนปรนมาตรการสำหรับสถานบริการตามที่กล่าวไป จะกลายเป็นตัวแปรที่จะนำมาพิจารณาสถานการณ์โควิด-19 อีกครั้ง จึงเป็นที่มาให้การเปิดให้บริการต้องปฎิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามประเมินผลการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของสถานบริการ และสถานประกอบการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

หากผลที่เกิดขึ้นไม่ทำให้สถานการณ์โควิด-19 เลวร้ายลงจากเดิมมากนัก ก็คาดว่าจะมีการทยอยผ่อนปรนมาตรการอื่นๆ ตามมา เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวกลับมาได้ตามที่คาดการณ์ไว้