สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ กทม.ก่อนเปิดต้องดำเนินการ 3 ข้อ รีบเช็กเลย

สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ กทม.ก่อนเปิดต้องดำเนินการ 3 ข้อ รีบเช็กเลย

กรุงเทพมหานคร แจ้งไปยังสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่ กทม.ที่จะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้ จะต้องดำเนินการ 3 ข้อ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19

กรุงเทพมหานคร แจ้งไปยังสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่ กทม.ที่จะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้ จะต้องดำเนินการ 3 ข้อดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19

 

 

สิ่งที่ทาง สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่ กทม. จะต้องดำเนินการก่อนที่จะเปิดห้บริการนั้น มีดังต่อไปนี้ 

 

1.สถานประกอบการต้องลงทะเบียนและประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+) และขออนุญาตก่อนเปิดดำเนินการ โดยสถานประกอบการต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด

 

2.สำนักงานเขต ตรวจประเมินสถานประกอบการตาม COVID Free Setting เพื่อพิจารณาอนุญาตเปิดดำเนินการ และรายงานในระบบออนไลน์

 

3.สำนักงานเขต ตรวจกำกับ ติดตามสถานประกอบการที่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน กำหนดมาตรการ 3 ด้าน

1. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) แบ่งเป็น ด้านสุขลักษณะและความปลอดภัย เช่น การทำความสะอาดพื้นที่ ไม่ให้บริการเครื่องดื่มที่ใช้แก้วเดียวกัน ไม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย มีการตรวจสอบผู้มารับบริการว่าได้รับวัคซีนครบถ้วน มาตรการด้านการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 1 เมตร (กรณีมีการเล่นดนตรีเป็นวง ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะกับเวทีอย่างน้อย 5 เมตร) และมาตรการด้านการระบายอากาศ ให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีอาคารปิดและมีระบบปรับอากาศ ควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา

 

2. มาตรการสำหรับพนักงาน (COVID Free Personnel) ต้องได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น คัดกรองความเสี่ยงด้วยแอปพลิเคชัน Thai Save Thai ตรวจ ATK ทุก 7 วันและเมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยง

3. มาตรการสำหรับผู้ใช้บริการ (COVID Free Customer) ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงเข็มกระตุ้น

 

กรุงเทพมหานครได้จัดชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนและผู้ประกอบการสถานประกอบการ สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในพื้นที่ กทม. ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการ พร้อมทั้งลงพื้นที่กวดขันตรวจสอบกำกับติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเน้นย้ำสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการให้บริการลูกค้า

 

โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ ศบค.และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกินเวลา 24.00 น. งดกิจกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้วเดียวกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเน้นย้ำความร่วมมือในงานบริการที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้าเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ และทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการจะดำเนินการตรวจติดตามสถานประกอบการทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง ให้ครบ 100% ภายใน 1 สัปดาห์

 

สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ กทม.ก่อนเปิดต้องดำเนินการ 3 ข้อ รีบเช็กเลย