สคร.12 สงขลา เตือนผู้ใกล้ชิดลิง เสี่ยง "ไข้มาลาเรีย" โนวไซ แพร่เชื้อสู่คน

สคร.12 สงขลา เตือนผู้ใกล้ชิดลิง เสี่ยง "ไข้มาลาเรีย" โนวไซ แพร่เชื้อสู่คน

สคร.12 สงขลา เตือนผู้ใกล้ชิดลิง เสี่ยงป่วยเป็น "ไข้มาลาเรีย" สายพันธุ์ "โนวไซ" Plasmodium knowlesi (Pk) แพร่เชื้อจากลิงสู่คน หากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ หนาวสั่น เหงื่อออกมาก ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ข้อมูลจากระบบมาลาเรียออนไลน์ ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วย "ไข้มาลาเรีย" ในปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม 2565 - 3 พฤษภาคม 2565) จำนวน 1,182 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.018 ต่อพันประชากร โดยพบผู้ป่วยแยกตามชนิดของเชื้อ มากที่สุดคือ ชนิด Plasmodium vivax (Pv) จำนวน 1,044 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.32 รองลงมา คือ ชนิด "โนวไซ" Plasmodium knowlesi (Pk) จำนวน 66 ราย (ร้อยละ 5.58) และชนิด Plasmodium falciparum (Pf) จำนวน 26 ราย (ร้อยละ 2.20)

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึงสถานการณ์โรค "ไข้มาลาเรีย" ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 พบว่าในปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม 2565 - 3 พฤษภาคม 2565) มีรายงานผู้ป่วยไข้มาลาเรีย จำนวน 45 ราย

จังหวัดที่มีอัตราป่วย "ไข้มาลาเรีย" สูงที่สุด คือ

  1. จังหวัดยะลา มีอัตราป่วย 0.034 ต่อพันประชากร (18 ราย)
  2. จังหวัดสตูล อัตราป่วย 0.016 ต่อพันประชากร (5 ราย)
  3. จังหวัดสงขลา อัตราป่วย 0.012 ต่อพันประชากร (17 ราย)
  4. จังหวัดนราธิวาส อัตราป่วย 0.006 ต่อพันประชากร (5 ราย)

 

สคร.12 สงขลา เตือนผู้ใกล้ชิดลิง เสี่ยง \"ไข้มาลาเรีย\" โนวไซ แพร่เชื้อสู่คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ จังหวัดตรัง พัทลุง และปัตตานี ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยในปี 2565 ทั้งนี้ พบสัดส่วนของผู้ป่วยแยกตามชนิดของเชื้อ พบว่าเชื้อชนิด Plasmodium vivax (Pv) มีรายงานผู้ป่วยมากที่สุด จำนวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 และชนิด Plasmodium knowlesi (Pk) จำนวน 18 ราย (ร้อยละ 40) โดยมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 1 ราย (ชนิด Pk) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

สคร.12 สงขลา ได้มีการเฝ้าระวังผู้ป่วย "ไข้มาลาเรีย" มาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายกำจัดมาลาเรียของกรมควบคุมโรค สำหรับ "ไข้มาลาเรีย" ชนิด "โนวไซ" Plasmodium knowlesi (PK) เป็นเชื้อมาลาเรียในลิงที่นำเชื้อมาสู่คนได้ โดยยุงก้นปล่องกัดลิงที่มีเชื้อแล้วมากัดคน แต่ยังไม่เคยมีรายงานการติดเชื้อจากคนไปสู่คน

พบมากในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย เชื้อชนิดนี้มีการแบ่งตัวในร่างกายคนได้เร็ว และมากกว่าเชื้อชนิดอื่น ทำให้มีอาการคือ ไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ เหงื่อออกมาก โดยในประเทศไทยเริ่มมีรายงานการพบในหลายจังหวัด สำหรับในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 เริ่มมีรายงานผู้ป่วยตั้งแต่ปี 2559 โดยพบผู้ป่วยจำนวนประปราย และเริ่มพบมากขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ผู้ป่วย "ไข้มาลาเรีย" ชนิด "โนวไซ" Plasmodium knowlesi (PK) ส่วนใหญ่มีประวัติการเดินทางและพักแรมในป่า หรือทำสวนในบริเวณเชิงเขาที่มีลิงอาศัยอยู่ในพื้นที่

สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือผู้ทำงานในป่า นักท่องเที่ยว ควรป้องกันตนเอง โดยไม่ให้ยุงกัด สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ทายากันยุง และนอนในมุ้ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422